Frissítve

2022. jan. 24.

2016. július 1. - 2017. június 30.

A program címe: Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására

A projekt címe: A kutatástervezéstől a gyakorlati alkalmazásig - TDK hallgatók szakmai kompetenciáinak fejlesztése

A projekt időszaka: 2016. július 1. - 2017. június 30.

A pályázat azonosítója: NTP-HHTDK-16-0013

Nemzeti Tehetség Program logó

A tehetséggondozási programban zoológia, ökológia iránt érdeklődő hallgatók TDK munkáját elméleti/gyakorlati kompetenciák fejlesztésével, az eredmények közlésével, intézeti TDK konferenciák szervezésével segítette. A program jelentős részét egyéni és kollektív kutatások alapján a terepi mintavétel, illetve a gyűjtött adatok statisztikai feldolgozása és értékelése jelentette. A pályázati időszakban a mintavételezés 6 terepi program (5 kisemlős csapdázásos helyszínen, a városökológiai program), illetve a regionális szintű bagolyköpet vizsgálatok 2016 nyarán és őszén, valamint 2017-ben februártól júniusig valósult meg. A két korábbi erdőrezervátumi program (Bükkhát Erdőrezervátum – Drávamenti-síkság, Kőszegi-forrás Erdőrezervátum – Mecsek-hegység), valamint a Kis-Balatonon végzett felmérések mellett munkánkat kiterjesztettük a Dráva felsőszakasza menti Lankóci erdő területére, valamint intenzív művelés alatt álló mezőgazdasági területek (Beremend, Püspökbóly térsége) kisemlős ökológiai felmérésére is.

A program során 7 jól elkülöníthető kutatási területet érintett, melyek alapvetően 6 terepi program mintavételezésén alapultak. Ehhez járult hozzá a bagolyköpetek gyűjtésén és határozásán alapuló kisemlős monitorozás, illetve ennek során kapott adatok feldolgozása és értékelése.

A témák és a terepi programok alapján több hallgatói csoport különült el, ahol a projektbe bevont hallgatók egy része, valamint PhD hallgatók vállaltak koordinátor szerepet.

Az 5 terepi helyszínen, illetve a regionális bagolyköpet vizsgálatok alapján több alprojektben ökológiai (vegetációszerkezet állatpopulációk kapcsolata, a tájmintázat hatása, fajok együttélésének modellezése, különböző erdőgazdálkodási módszerek, intenzív mezőgazdasági művelés hatása) és természetvédelmi kérdéseket vizsgáltunk, amely jelentős technikai, időbeli és személyi ráfordítást igényelt. Ennek megfelelően a feladatok nagy része csoportmunkában valósult meg.

Továbbá a veszélyeztetett fajok konzerváció biológiájának kutatásába vontuk be a hallgatókat. A Kis-Balatonon végzett monitorozás, illetve az itt kutatott jégkorszaki reliktum északi pocok kapcsán a diákköri tevékenység konzerváció biológiai megközelítésű témákat is érintett, vizsgálva a zavarásokkal terhelt wetland területeken kisemlős közösségek összetételének változását, a fajok kolonizációs dinamikáját. Ezen a területen a kutatásokat kiterjesztettük a ragadozó emlősfajok táplálék-összetételének felmérésére, illetve e módszer kisemlősök elterjedésének monitorozásában betöltött szerepének vizsgálatára.

Az elméleti felkészítés másik szintje egyrészt különböző intézetek (PTE TTK, Duna-Dráva NPI, Kaposvári Egyetem) kooperációjában kibővített zoológus és természetvédelmi szakembergárdával meghirdetett 20 órás „Zoológiai természetvédelmi szeminárium II.” megvalósítása, másrészt országos szinten még szélesebb szakember gárdát bevonva (ELTE, Magyar Természettudományi Múzeum Állattár, Szent István Egyetem, MTA Ökológiai Kutatóközpont) megvalósított „Kutatástervezés és módszertan a zoológiában” című szeminárium megvalósítása jelentette. Mindkét szakmai kompetencia növelő képzés tömbösített kurzusokban valósult meg, melyeken több szakember egymást is meghallgatva vett részt, így az előadásokon túl a hallgatók kötetlen beszélgetéseket folytattak az adott szakmai témában. A két 20 órás kurzusra összesen 96 hallgatói Neptun jelentkezés volt a biológia képzésben.

Fotók a szemináriumokról

A projektben 3 kötelezően megvalósítandó program szerepelt, amelyek közül a legnagyobb hangsúlyt az egyéni/kollektív tudományos kutatás, felkészítés kapta, amelybe 16 hallgatót vontunk be. Ennek eredményeként 8 egyéni és/vagy társszerzős OTDK pályamunka megírása és országos fórumon történő bemutatása valósult meg a XXXIII OTDK Biológia szekciójában, melyen belül 3 különböző tagozatban (Állatökológia, Szünzoológia I.; Állatökológia, Szünzoológia II.; Természetvédelmi biológia) szereplő 8 pályamunkából egy II. helyezést, egy prezentáció III. helyezést ért el, míg három pályamunka Különdíjat kapott. A projekt során az egyéni felkészítésekben további 6 BSc hallgatót vontunk be, akik munkájukkal a 2018-as OFKD-ra kezdtek el felkészülni.

Fotók az OTDK-ról

A TDK hallgatók konferencia szerepléseit tekintve a 2016-os projekt időszakban a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 2016. II. féléves előadás sorozatában 2 alkalommal, 2-2 előadáson mutatták be TDK eredményeiket a tehetséggondozási pályázati programban részt vett hallgatók. A 2017-es I. féléves szakülés sorozaton 4 alkalommal, 6 TDK munka eredményeit mutatták be a hallgatók. A programba bevont diákkörösök további két szakmai fórumon vettek részt. 2017 évre eső projekt időszakban 8 TDK, 4 PhD hallgató és 1 témavezető részvételével két előadás és 4 poszter bemutatásával szerepeltünk Romániában, a Kolozsváron megrendezésre került XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián. Ezt követően májusban a Szegedi Tudományegyetemen megrendezésre került VII. Magyar Tájökológiai Konferencián 2 előadással és 1 poszter prezentációval vettünk részt.

Részletes szakmai beszámoló

EMET és EMMI logók