hidrobi_1
Forrás: CsZ

Frissítve

2023. dec. 8.

Hidrobiológiai Tanszék

angol zászló

Kapcsolat

Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Levélcím : 7604. Pécs Pf. 266.

Tanszékvezető: Dr. Csabai Zoltán egyetemi docens (2023 december 1-től egy éves alkotói szabadságon)
Megbízott tanszékvezető: Dr. Móra Arnold egyetemi docens


A tanszék küldetése

hidrobi_logio_legveglegesHidroökológiai alapkutatásaink során igyekszünk megérteni és leírni a vízi életközösségek és a környezetük kölcsönös egymásra hatásából eredő egyes jelenségeket és folyamatokat, ezáltal biztos alapot szolgáltatni az ezekből a kapcsolatokból fakadó, az emberi jólétre is jelentős hatást gyakorló ökoszisztéma szolgáltatások értelmezéséhez és adaptív menedzsmenten alapuló fenntartható felhasználásához.

Kutatásaink középpontjában leginkább a vízi makrogerinctelen szervezetek állnak, mint a vízi életközösségek egyik rendszertanilag és funkcionálisan is legdiverzebb élőlénycsoportja, de rendszerszemléletű projektjeink a teljes bióta vizsgálatára kiterjednek. Hiszünk abban, hogy magas színvonalú hidroökológiai kutatások csak megfelelő taxonómiai alapokon nyugvó adatokkal végezhetők, legyen az klasszikus, morfológián alapuló vagy modern, molekuláris taxonómia, vagy leginkább a kettő együttese.

Oktatási tevékenységük a vízi környezettel, a vízi életközösségekkel kapcsolatos összes részterületre kiterjed, emellett jelentős szerepet vállalunk az általános ökológiai, a biostatisztikai ismeretek elmélyítésében és a tudományos kommunikációs készségek fejlesztésében. Valljuk, hogy a mai világ kihívásaira reflektálni képes oktatás messze túl mutat a frontális képzésen, sokkal inkább a projektszinten, a közösen végzett kutatómunka során átadott tapasztalatokra alapozunk hallgatóink és fiatal kollégáink szakmai kompetenciáinak fejlesztése során.


A tanszékkel kapcsolatos hírek és aktuális események a közösségi média oldalainkon érhetők el

fb_ikon_kicsi
insta logo

twitter logo

yt_logo


A tanszék története

A tanszék és jogelődjeinek története 1950-ig nyúlik vissza, amikor a Pécsi Pedagógiai Főiskola Természetrajzi Szakcsoportjából létrejött az akkori Állattani Tanszék. 1975-ben került a tanszékre Majer József professzor, aki a taxonómia erősítése mellett az ökológia és az etológia oktatását indította be a Főiskolán. 1990-ben indult meg az egyetemi szintű képzés, 1992-ben a Természettudományi Kar megalakulásával vált ki az Állattani Tanszékből az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Majer József vezetésével, mely 1994 és 2000 között Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszékként működött. A tanszék fő profilját ekkor a taxonómiai kutatások mellett a vizes élőhelyek vizsgálata képezték. Ezzel párhuzamosan folyt a környezettudományi képzés kialakítása, először a környezettan tanárképzés akkreditálása és beindítása. A rendszertan kiválása után, az egység Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszékként szerveződött tovább. Tanszékünk a környezettudomány mesterszak beindulásával párhuzamosan, dékáni kezdeményezésre, 2006-ban a Biológia Intézetből a Környezettudományi képzés koordinálására önálló egységgé alakult Környezettudományi Intézetbe integrálódott.

2003-tól Csabai Zoltán érkezésével a kutatások irányvonala erőteljesen a hidrobiológia irányába mozdult el, azon belül is előtérbe került a makroszkopikus vízi gerinctelen együttesek kutatása. Ez a folyamat a későbbiekben erősödött és mára egy ütőképes, hazai és nemzetközi szinten is jegyzett kutatógárda foglalkozik az e szervezetekre irányuló kutatásokkal. Ez a profilváltás tette szükségessé, hogy a tanszék nevében is változás történjen. Tanszékünk 2010. július 1-től az „Ökológiai és Hidrobiológiai Tanszék” nevet viselte. 2011 folyamán akkreditáltattuk karunkon a tanszék gondozásában országos szinten másodikként a Hidrobiológus mesterképzést, amely első évfolyama 2012 szeptemberében kezdte meg tanulmányait.

A tanszék a KTI megszűnésével, 2013 szeptember 1-től a Biológiai Intézet keretei között, Hidrobiológiai Tanszék néven folytatja munkáját.

További tanszéki tartalomhoz kattints az oldalsávban lévő menüpontokra, vagy a fejlécben található KARUNKRÓL menüpontra!


A legfrissebb hallgatói ösztöndíjak és pályázati felhívások