organic molecules on greenboard
Forrás: https://ric-resolve.com/skills/

Frissítve

2024. febr. 21.

Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport

angol zászlóÜdvözöljük a Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport honlapján!

Kutatócsoport vezetője:

Dr. Kollár László

Kutatócsoport tagjai: Dr. Takács Attila
Mikle Gábor
Szuroczki Péter

A kutatócsoportban publikált tudományos eredmények (MTMT)

A kutatócsoport MTMT oldala

A kutatócsoport fontosabb kutatási témái:

1. Potenciális katalitikus aktivitással rendelkező komplexek szintézise és vizsgálata

Vizsgálatainkat három új ligandum-családra koncentráljuk:

  • öttagú P-heterociklusos egy- és kétfogú ligandumokra,
  • trifenilfoszfán szerkezetet hordozó, egyszerű szintetikus úton nyerhető egy- és kétfogú ligandumokra,
  • P-N-P szerkezeti részletet tartalmazó, két- és háromfogú ligandumként egyaránt számításba jöhető ligandumokra.

A fenti ligandumok közül azokat, amelyek valamilyen kiralitás-elemmel (centrális, planáris, axiális) rendelkeznek, optikailag aktív (’enantiomerikusan tiszta’) formában is alkalmazzuk.

2. Homogénkatalitikus reakciók modellvegyületekkel, reakciómechanizmus vizsgálatok

A valóban hatékony katalitikus reakciók kifejlesztése megköveteli mind az átmenetifém-komplexek szerkezetének, elemi reakcióinak alapos ismeretét, mind a szóba jövő katalitikus részecskék kinetikai viselkedésének felderítését, azaz a reakció mechanizmusának minél alaposabb felderítését.

  • Egyszerű jód-alkének (pl. 1-jód-ciklohexén) és jód-aromások (pl. 1-jód-naftalin) palládium-katalizált amino- és alkoxikarbonilezési reakcióinak vizsgálata, az egy vagy két szén-monoxid beépülésével lejátszódó amid/2-ketokarbonsavamid, ill. észter/2-ketokarbonsavészter szintézis mechanizmusának feltárása.
  • Vinilaromások aszimmetrikus hidroformilezési és hidroalkoxikarbonilezési reakcióinak mechanizmus-vizsgálata, a reakció sztereokémiai lejátszódása szempontjából döntő részlépés meghatározása.
  • Axiális kiralitáselemet tartalmazó triflátok (pl. 2,2’-ditrifiloxi-1,1’-binaftil) aszimmetrikus aminokarbonilezési reakciójának vizsgálata, a kinetikus reszolválás lehetőségének tisztázása mind 2-trifiloxi-2’-karbonsavamid, mind a 2,2’-dikarbonsavamid típusú királis termékek szintézise esetén.

3. Gyakorlati (biológiai) fontosságú alapvázak kialakítása és funkcionalizálása

  • Egyszerű szubsztrátumok esetén ismert heterociklusos származékok (pl. piridazinok) funkcionalizálása, új heterociklusos származékok (pl. ftalazinok, tetrahidropirimidinek) szelektív szintézise.
  • A palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciók kiváló funkciós csoport ’toleranciájának’ köszönhetően gyakorlati fontosságú cefalosporin és penicillin vegyületcsaládok előállítása.
  • Nagy szelektivitású palládium-katalizált karbonilezési reakciók alkalmazásával a keton-hidrazon-jódalkén reakciósorban kialakított szteroid-szubsztrátumok elvi megközelítés szerint is új származékokká alakítása.

4. Befogadó (’gazda’) molekulák szintézise szelektív homogén katalitikus eszközökkel

A rezorcinarén-alapú, kehely-formájú kavitandok kitűnő alapvázat biztosítanak további ’emeletek’ (magasabb peremek) homogén katalízis útján történő felépítéséhez. A befogadó üreg méretének növelésén, alakjának változtatásán túl számos jellemző (a kehely külső és belső oldalának polaritása, elektron-ellátottsága) tervszerűen alakítható az egyszerű rendszerekben ismert és széles körben vizsgált aril-aril, aril-benzil vagy aril-alkinil keresztkapcsolási reakciók (Suzuki-, Sonogashira-, Stille-reakció) segítségével.

5. Szelektív kémiai szintézisek környezetbarát szilikonos közegben

Az átmenetifém komplexek szilikonokban való oldódásának feltétele olyan donor ligandumok szintézise, amelyek ’szilikofil’ (pl. –(OSiMe2)nOSiMe3) láncot tartalmaznak. Átmenetifémek vinil-foszfán komplexeinek hidroszililezése H-Si végcsoporttal rendelkező (’H-terminated’) szilikonokkal vagy a HO-Si végcsoporttal rendelkező (’HO-terminated’) származékok vinil-csoportra történő addíciója biztosítja a (kis viszkozitású) szilikonokban történő oldódást.