Sportközpont, atl.field
Forrás: Bélaváry Zsolt

Teljesítési és tantárgyfelvételi követelmények

A kurzusok teljesítésének elismerése a következőképp lehetséges:

 • Heti rendszerességű testnevelési órák
 • Téli, illetve nyári táborozások
  A PTE által szervezett önköltséges sí-, snowboard-, evezős táborok egy teljesített szemeszternek felelnek meg, amit a következő félévben lehet jóváírni.
  A teljesítés igazolását a program felelőse juttatja el a Sportközpontba, a hallgatók (táborban bejelentett) kérése alapján!

A sportegyesületekben leigazolt „hivatásos” sportolóknak lehetőségük van egyesületükben teljesíteni 0-kredites követelményüket, a következő feltételekkel:

 • a Neptun-on felveszik a szükséges (sportág-azonos) testnevelés/sport kurzust,
 • az egyesület igazolja tagságukat és az edzéseken történő rendszeres részvételt,
 • a félév végén bemutatnak 1 db versenyjegyzőkönyv másolatot (amin ők is szerepelnek).

Hallgató részéről költséggel járó kurzusok a Neptun-on fel vannak tüntetve
(az oktatás ingyenes, a terem- v. eszközhasználatnak van költsége)

Jelentkezés, tantárgyfelvétel, regisztráció

A kurzusok az adott félév tantárgyfelvételi időszakában a Neptun-on vehetők fel (általában a szemeszter 3. hete végéig kurzusok felvétele + leadása, a szemeszter 4. hete végéig kurzusok leadása. Ettől az adott kar eltérhet, célszerű a kar tanulmányi osztályán ill. Neptun-felelősénél előre érdeklődni).

Kreditért történő teljesítés a Sportközpont által meghirdetett kurzusokon lehetséges!

Kérjük, hogy azonos féléven belül legfeljebb 1 db kredites sportkurzust vegyen fel!

Képzési időtartam

Elfogadható az adott félév alatt történő minimum 10 különböző héten történő megjelenés.

A félév végi jegy kialakítása

Gyakorlati tárgyak esetében nincs hirdetve vizsgaidőpont, mivel a kurzusok évközi eredménnyel zárulnak.

A TVSZ alapján a gyakorlati tárgyak esetén (pl. karközi sport és tánckurzusok) legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében a Neptunon eredményt kell rögzíteni. Ez az eredmény az aktuális állapotot tükrözi.

A félév végi teljesítés-igazolásra és érdemjegyek rögzítésére kizárólag a megbízott testnevelő tanárok jogosultak.

A félévi eredmény „LETILTVA”, ha a félév szorgalmi időszakában a hallgató legalább 10 különböző héten nem vett részt a foglalkozásokon.

A gyakorlati foglalkozásokon a sportág technikai/taktikai alapelemeinek oktatása, gyakorlása és ezek alkalmazása történik.

A félév szorgalmi időszakában az elméleti ismeretek számonkérése is megtörténik annál az oktatónál, aki a Neptun felületen a kurzusnál fel lett tüntetve.

A Testnevelés és sport tárgy kurzusait kreditért teljesítőknek:

A gyakorlati- és az elméleti vizsga (lásd Elméleti követelmények) érdemjegyének átlaga adja a félév végi osztályzatot.

A félév érdemjegye elégtelen, ha akár az elmélet, akár a gyakorlat eredménye elégtelen.

A gyakorlati követelmények teljesítése mellett elméleti vizsgát is szükséges tenni attól függően, hogy hányadszor vesz fel kredites testnevelés kurzust:

 • Tes-1: ha először, akkor sportági ismeretből ,
 • Tes-2: a második esetén sportági ismeretből és edzéselméletből ,
 • Tes-3: a harmadik felvételnél sportági ismeretből és sportélettanból

FIGYELEM!

A meghirdetett minimális létszámok el nem érése esetén az érintett kurzus nem indulhat el!

"Külső teljesítő hely" kurzust az ÁJK-s hallgatók vehetik fel
(kizárólag hivatalos sportegységben -pl. sportegyesületnél, uszodában, kondicionáló teremben, stb.-teljesíthető)

Az esetleg szükséges nyomtatványokat a jobboldali Dokumentumok között találja.