books pencil
Forrás: https://pixabay.com/photos/books-to-study-literature-to-learn-2158737/

Frissítve

2024. ápr. 17.

Komplex vizsga

A doktori fokozat megszerzésére az Egyetemi Doktori Szabályzat (EDSZ)-ben leírtaknak megfelelően a komplex vizsga letétele után lehet.

A komplex vizsga keretében két tárgyból kell számot adnia a jelöltnek, áttekintő, összefoglaló jellegű tudásáról. A vizsgatárgyakat és a bíráló bizottság kijelölését a DT tárgyalja meg és hagyja jóvá az EDSZ-ben leírtaknak megfelelően. A jelölt témavezetője nem lehet tagja a bizottságnak. Az adminisztrációs feladatokat a bizottság mellé kijelölt titkár végzi.

A komplex vizsga során választható tárgyak:

A komplex vizsgához minden olyan tárgy választható, melyek a képzés során meghirdetésre kerültek. Ezek az alábbi oldalon találhatók meg:

A doktori képzésben meghirdetett tantárgyak

Az EDSZ komplex vizsgára vonatkozó része (26. oldal):

A komplex vizsga
32. § (1) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő doktoranduszokra az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A komplex vizsgát – az Nftv. 72. § (5) bekezdésének megfelelően – az Országos Doktori Tanács által meghatározott elvek mentén szükséges megszervezni. A komplex vizsga követelményeit a doktori iskola működési szabályzatában meghatározott módon közzé kell tenni.
(3)110 A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A bizottság legalább három tagból áll. A bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel. A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője. Nem lehet a komplex vizsgabizottság tagja az érintett közeli hozzátartozója, továbbá az, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. Egy személy egy fokozatszerzési eljárásban csak egy minőségben vehet részt.
(4) A komplex vizsga két részből áll:
    1. az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot és
    2. a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból.
(5) A komplex vizsga egyes részei külön-külön napokon is lefolytathatók, sorrendjük tetszőleges, legkésőbbi lezárási időpontjának az adott oktatási félév lezárásával egybe kell esnie.
(6) A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg.
(7) A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész napján kell kihirdetni.
(8) A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet.
(9)111 A komplex vizsga részben vagy teljes egészében elektronikus formában is lefolytatható a DT döntése alapján. A részben vagy teljes egészében infokommunikációs eszközökkel lefolytatott eseménynek minden tekintetben meg kell felelnie a részvételre vonatkozó, kötelezően előírt létszámra, valamint a jegyzőkönyv elkészítésre vonatkozó előírásoknak. Az elektronikus (online) felületen biztosítani kell a titkos szavazást, arra alkalmas szoftver-környezettel.

110 A módosítást elfogadta és a hetedik mondatot beépítette a Szenátus a 2019. november 28-ai ülésén. Hatályos: 2019. november 28. napjától.
111 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIAI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA komplex vizsgára vonatkozó része (5. oldal):

IX. A fokozatszerzési eljárás
1. A doktori fokozat megszerzésére az EDSZ-ben leírtaknak megfelelően a komplex vizsga letétele után lehet.
2. A komplex vizsga keretében két tárgyból kell számot adnia a jelöltnek, áttekintő, összefoglaló jellegű tudásáról. A vizsgatárgyakat és a bíráló bizottság kijelölését a DT tárgyalja meg és hagyja jóvá az EDSZ-ben leírtaknak megfelelően. A jelölt témavezetője nem lehet tagja a bizottságnak. Az adminisztrációs feladatokat a bizottság mellé kijelölt titkár végzi.