PhD értekezés
Forrás: https://www.discoverphds.com/advice/doing/what-is-a-phd-thesis

Frissítve

2022. febr. 3.

Működési szabályzat

A PTE TTK KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA

A szabályzat letölthető itt.

I. Általános rendelkezések

 1. A PTE Kémiai Doktori Iskolája (a továbbiakban: KDI) a MAB 2012/1/X/4/16/2/519. sz. határozata értelmében akkreditált doktori képzést folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet és a PTE Egyetemi Doktori Szabályzata (továbbiakban: EDSZ) rendelkezései alapján.
 2. A KDI által folytatott doktori képzésnek két formája van: szervezett formában teljes idejű képzésként nappali munkarendben és részidős képzésként levelező munkarendben. A képzés keretében, illetve egyéni felkészülés alapján legmagasabb egyetemi végzettségként doktori (PhD) fokozat odaítélésére tesz javaslatot.
 3. Az KDI rendelkezik:
  1. a doktori képzés és a doktori fokozat odaítélésére vonatkozó javaslattétel együttes jogával,
  2. a doktori képzés jogával, mely felöleli a felvételi elbírálásban és a vizsgáztatásban való részvétel, valamint oktatási foglalkozások tartásának jogát.

II. A Kémiai Doktori Iskola szervezete és működése

Az KDI működése a doktori iskola törzstagjainak, valamint meghívott tagjainak tevékenységén alapul. A doktori iskola tagjai témavezetői és oktatói feladatokat láthatnak el. A doktori iskolában a szakmai tevékenységet a doktori iskola vezetője és a Doktori Iskola Tanácsa irányítja.

 1. A doktori iskola vezetőjének feladatai:
  1. képviseli a doktori iskolát;
  2. javaslatot tesz az iskolába felvehető keretszámra;
  3. felelősen irányítja a doktori iskola tanácsának munkáját és felelős az ott születő döntések végrehajtásáért;
  4. felelős a doktori iskolában folyó képzés minőségéért;
  5. felelős a doktori iskola adminisztrációjának irányításáért és költségvetésének felhasználásáért;
  6. információcserét folytat az illetékes doktori tanácsokkal.
   A doktori iskola vezetője a fenti feladatok elvégzésének segítésére az iskola akkreditált oktatói közül munkatársat/-társakat jelölhet ki.
 2. Az EDSZ 8. § alapján a doktori iskola akkreditált oktatói a szervezett képzés keretében témákat és oktatási foglalkozásokat hirdethetnek meg. A doktori téma olyan tudományos célkitűzés, amelynek megvalósítása alkalmas arra, hogy a témavezető irányításával a jelölt elsajátítsa a tudományos ismereteket, a tudományos módszerek alkalmazását és erről tudományos közlemények, előadások és doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen. A témavezetők a doktori iskola azon akkreditált oktatói, akik a PhD hallgatók tanulmányait és kutatási munkáját felelősen irányítják.
 3. A témavezető feladata:
  1. segíti a PhD hallgatót tudományos közlemények írásában, a doktori értekezés elkészítésében, támogatja külföldi ösztöndíjak elnyerésében.
  2. javaslatot tesz a PhD hallgató egyéni képzési és kutatási tervére és felelős annak színvonaláért és végrehajtásáért,
  3. felelősséget vállal az elkészült doktori értekezés benyújtásáért, annak szakmai tartalmáért.

III. A Kémiai Doktori Iskola Tanácsa (KDIT)

A doktori iskolában a szakmai tevékenységet a doktori iskola vezetője a doktori iskola tanácsának közreműködésével irányítja.

 1. A doktori iskola tanácsának elnöke, a doktori iskola vezetője. Szavazati joggal rendelkező tagjai a doktori iskola törzstagjai. Az elnök által felkért titkár tanácskozási joggal vesz részt a tanács ülésein. Az ösztöndíjas PhD hallgatók delegáltjaként egy fő PhD hallgató képviselő tanácskozási joggal.
 2. A doktori iskola tanácsának feladatai:
  1. az iskola belső szabályzatának és követelményrendszerének kidolgozása az egyetemi és kari doktori szabályzattal összhangban, valamint az utóbbiak végrehajtása,
  2. a PhD hallgatók tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges infrastrukturális és szakmai feltételek felügyelete,
  3. a szervezett képzés szerkezetének meghatározása, javaslattétel az oktatási foglalkozások meghirdetésére,
  4. a doktori iskolára háruló adminisztratív és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése,
  5. javaslat-tétel a felvételi bizottság összetételére, a PhD hallgatók felvételére, a fokozatszerzésre irányuló eljárás megindítására, az abszolutórium kiadására, a hallgatói jogállás megszüntetésére,
  6. javaslattétel a képzési hozzájárulás mértékére, a részidejű PhD hallgatók létszámára,
  7. javaslattétel a szigorlati és bíráló bizottságok összetételére, valamint a fokozatszerzésre jelentkezők szigorlati tárgyaira,
  8. javaslattétel a doktori iskola személyi állományának változtatására, így vezetőjének személyére, új programok és oktatók akkreditálására, témavezetők kijelölésére.
  9. a doktori iskolák címében és tartalmában szükséges változtatások kezdeményezése és a javaslatoknak a MAB eljárási rendje szerinti előterjesztése,
  10. meghatározza a felvételi követelményeket, a PhD hallgatóktól elvárt publikációs teljesítményeket, valamint szabályozza az értekezés és a tézisek formai követelményeit,
  11. döntéseket hoz oktatási foglalkozások, kurzusok meghirdetéséről,
  12. véleményezi a külföldön szerzett fokozatok honosítási kérelmeit,
  13. a doktori szabályzatban leírt esetekben döntéseiről értesíti az illetékes testületeket,
  14. a hatáskörébe utalt habilitációs eljárásokban javaslattétellel él habilitációs eljárás indítására.

IV. A Kémiai Doktori Iskola Tanácsának működése

Az KDIT félévente legalább egy alkalommal, de az aktuális feladatokból adódóan ennél sűrűbben ülésező testület.
Az üléseinek összehívását kezdeményezhetik:

 1. Kari Doktori Bizottság,
 2. az KDIT elnöke és tagjai.

Az ülést az elnök hívja össze. A meghívót az ülés napirendjének megjelölésével és írásos előterjesztéseivel együtt egy héttel az esedékesség előtt kell a tagoknak kiküldeni.
Az ülés határozatképességéhez szavazásra jogosult tagjainak 51%-os részvétele szükséges. A tanács döntéseit, állásfoglalásait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava a döntő. A tanács valamely tagjának kérésére titkos szavazást kell elrendelni.
A KDIT üléseiről a tanács titkára jegyzőkönyvet készít, amit az elnök hitelesít.

V. Felvétel a Kémiai Doktori Iskolába

A doktori képzésre a felvételi adatlap benyújtásával, vagy online felületen lehet jelentkezni. A képzésre való felvétel lehetőségéről az érdeklődők az egyetemen, valamint a társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati felhívásból értesülhetnek. A felvételi vizsgabizottság előtt zajlik, a jelentkezők a felvételi időpontjáról értesítést kapnak.

 1. A Felvételi Vizsgabizottság:
  A bizottság elnöke a Doktori Iskola vezetője, tagjai a törzstagok közül kerülnek ki. A vizsgáról jegyzőkönyv készül.
 2. Felvételi feltételek:
  1. egyetemi természettudományi, vegyészmérnöki, biomérnök, környezetmérnök, anyagmérnök, biotechnológus, gyógyszerész vagy orvosi diploma,
  2. C típusú középfokú állami - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga egy világnyelvből.

Az eredmények alapján a felvételi vizsgabizottság rangsort állít fel a felvételizők között, ezt követve - a mindenkori keretszámon belül – a sorrendben elöl állók nyerhetnek felvételt. A teljes rangsort a vizsgák lezárultával nyilvánosságra hozzák.

A végső felvételi döntést a DT hozza meg. A döntések ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogsértés esetén panasz nyújtható be az Egyetemi Doktori Tanácshoz (EDT). A pályázókat a DT értesíti a döntésről, elutasítás esetén indoklással.

VI. A szervezett képzés követelményei

Az KDI képzésében a 4-éves képzés során összesen 240 kreditet kell megszereznie
A doktori képzésben három különböző tevékenységi forma, tanulás (képzés), oktatás és kutatás révén szerezhető kredit.
A hallgató tanulással szerezheti meg a teljes doktori képzés kreditjeinek maximum 20 %-át (tanulmányi kredit). A témavezető javaslata alapján teljesítendő kurzusokkal, a képzési és kutatási szakaszban megszerzendő összes kredit legalább 10 %-át kell megszereznie. Kreditek a témavezető javaslata alapján más programban, vagy egyetemen szervezett kurzusok "áthallgatásával" is teljesíthetők. Igazolt külföldi/hazai kurzusokon 14 óra/1 kredit megadása lehetséges. A tárgy felvételét és a teljesítést a kurzus vezetője az elektronikus nyilvántartási rendszerben igazolja és értékeli.
A PhD hallgató tudományos és nyelvi képzése, valamint kutatómunkája mellett oktatási feladatokkal bízható meg (oktatási kredit). Oktatással a maximum 24 kredit szerezhető meg. Maximum heti 4 órás oktatási terhelés számítható be, és félévenként 4 kredit adható, amelynek kreditértékét a tanszékvezető igazolja. A PhD-képzés szemeszterei során a PhD hallgató rutin feladatokkal nem terhelhető.
A tanulmányi és oktatási kredit összege és az adott képzési szakaszban teljesítendő maximális kreditszám közötti különbözetet a hallgató a kutatómunkájával szerzi meg (kutatási kredit). A teljesítést a témavezető szemeszterenként igazolja.
A képzés nyolc szemeszterből áll, melyek teljesítése után a PhD hallgató bizonyítványt kap arról, hogy tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett – abszolutóriumot szerez. Állami ösztöndíj nyolc félévnél hosszabb időtartamra nem adható. A képzésben való részvétel a DT engedélyével, indokolt esetben legfeljebb három alkalommal, összesen maximum három évre megszakítható. A kellő időben és formában benyújtott kérelmet egy alkalommal el kell fogadni.
Tandíjmentesség illeti meg az ösztöndíjban részesülő, doktori képzésben részt vevő hallgatót: az önköltséges hallgatók közül azt, aki gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesül, a segély, illetőleg a támogatás folyósításának időtartama alatt.
A fentebb meghatározottakon túl tandíjmentességet, tandíjkedvezményeket a hallgató a KDIT-től írásban, szociális és tanulmányi okból kérhet. A kérelmet a doktori iskola tanácsa bírálja el. Téves díjmegállapítás miatt a PhD hallgató - 15 munkanapon belül - fellebbezéssel élhet az egyetem rektorához.

VII. Az egyéni felkészülők fokozatszerzésének követelményei

Az egyéni felkészülőknek az Egyetemi Doktori Szabályzatban leírt szakmai és formai követelményeknek kell megfelelni. A hallgatóknak a szervezett képzésben résztvevőkével azonos publikációs követelményeket kell teljesíteni.

VIII. Az KDI fokozatszerzési követelményei

Az KDI a PhD fokozat megszerzéséhez az alábbi idegennyelv ismeretet követeli meg:

 1. C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú nyelvvizsga angol nyelvből,
 2. egy második nyelv ismerete. A második idegennyelv-tudás igazolható az adott nyelven, igazoltan szerzett nyelvtudással is.
 3. A fokozatszerzéshez alapvetően legalább három, közülük legalább egy elsőszerzős tudományos közlemény, és 3.5 impakt faktor elérése szükséges.

IX. A fokozatszerzési eljárás

 1. A doktori fokozat megszerzésére az EDSZ-ben leírtaknak megfelelően a komplex vizsga letétele után lehet.
 2. A komplex vizsga keretében két tárgyból kell számot adnia a jelöltnek, áttekintő, összefoglaló jellegű tudásáról. A vizsgatárgyakat és a bíráló bizottság kijelölését a DT tárgyalja meg és hagyja jóvá az EDSZ-ben leírtaknak megfelelően. A jelölt témavezetője nem lehet tagja a bizottságnak. Az adminisztrációs feladatokat a bizottság mellé kijelölt titkár végzi.
 3. A doktori értekezést a rendeletekben meghatározott időn belül kell benyújtani. Az értekezést a hivatalos benyújtása előtt az KDI házi vitáján, előopponálásán meg kell vitatni. Erre a Doktori Iskola vezetője kéri fel a bírálókat, a vita megszervezése az KDIT adminisztrációjának a feladata.
  Az értekezés benyújtásának, bírálatának és nyilvános vitájának minden mozzanata részleteiben szabályozott az EDSZ megfelelő paragrafusaiban, valamint mellékletében. A szabályozásban az KDI feladatai pontosan meghatározottak, egyedi szabályok alkalmazására nincs lehetőség.
 4. Az értekezés és a tézisek tartalmi és formai követelményeiben az KDI megjeleníti a tudományterületi sajátosságokat.
 5. A fokozatszerzési eljárást a jelentkezéstől számított, a rendeletekben meghatározott időn belül az egyetem lezárja. Sikertelen eljárás után új eljárás leghamarabb a fokozatszerzési eljárás lezárásától számított két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

X. Az KDI gazdálkodása

A doktori iskola bevételeinek forrásai:

 1. állami ösztöndíjas hallgatók ellátmánya,
 2. önköltséges hallgatók képzési hozzájárulása
 3. a hallgatók meghatározott eljárási díjai.

A doktori iskola kiadásai:

 1. a szervezett kurzusok meghívott előadóinak költségei,
 2. a PhD hallgatók kutatási és infrastruktúra használati költségei,
 3. a fokozatszerzési eljáráshoz kapcsolódó tiszteletdíjak (KDSZ 4. sz. melléklet)
 4. az KDI adminisztrációs költségei

A doktori iskola gazdálkodásáért a felelősséget a doktori iskola vezetője viseli, az utalványozási jogot is ő gyakorolja. A rendelkezésre álló források felosztásáról, a fentebb részletezett költségek viseléséről az KDIT-val és a témavezetőkkel való egyeztetések nyomán a doktori iskola vezetője dönt.
A doktori iskola belső pénzügyi nyilvántartását az iskola vezetője által felkért segítő végzi a kijelölt adminisztrációs támogatással.

XI. A szabályzat hatályba lépése

Az KDI szabályzata az EDSZ megszavazásával, azaz 2019. március 21-ével együtt lép életbe.

© PTE Kémia Doktori Iskola