Pamukale
Forrás: Mánfai György

Frissítve

2022. jan. 20.

Földtudományi (BSc)

Miért érdemes ide jelentkezni?

"Van egy nagy könyvünk: a föld kérge. Annak valóságos lapjai vannak, mint a könyvnek a levelei, egyik a másikra fektetve; minden lap tízezer, százezer (ki tudja, mennyi) évet képvisel. A vakmerő emberi tudásszomj keresztülfúrta e lapokat ásóval, kalapáccsal, vésővel, fúróval. Minden lap tele van írva betűkkel, tudósításokkal, miket egyik százezred év a másiknak hagyott hátra: örök halott és örök beszélő tanújelekkel. Az emberi szellem megtanult azokból olvasni. Az eltemetett idők állat- és növényvilága ott fekszik kővé vált maradványaiban ez örök lapokon; s a vizsgáló szemei előtt hosszú sorban megelevenül mindegyik."

(Jókai Mór)

A terepi kutatásoktól (olykor távoli tájakon) a laboratóriumi mérésekig sokféle színes munkát végzünk. Elmondhatjuk magunkról, hogy nincs két egyforma munkanapunk, még akkor sem, ha valamely szakhatóságnál, vagy hivatalban dolgozunk, hát még ha egyéni vállalkozók, önálló szakértők vagyunk. A földtan művelői a szabadidejükben is a természethez kötődnek, gyakran ásványgyűjtők, barlangászok, hegymászók, tájékozódási futók. Az oktatók többsége gyakorlatban edződött szakember, akik a képzéshez tartozó terepgyakorlatokon a szakma fortélyaival is megismertetik a hallgatókat.

Földtudományi

Kiket várunk?

Az ideális jelentkező nyitott a természettudományok összefüggéseinek megismerésére, érdeklődik a földrajz, fizika, kémia és biológia órákon tanult, a földtudományokhoz, a természetföldrajzhoz kötődő témák iránt. Tudja, hogy a földtudományok sokszínűsége és összetettsége általános természettudományos műveltséget és gondolkodásmódot kíván. Érdekli a körülötte lévő anyagi világ, nem csak az elméletek, hanem a gyakorlat oldaláról is. Kedveli a terepi munkát, jól áll kezében a geológus-kalapács és a kompasz, de nem idegenkedik az informatikától sem, készen áll arra, hogy a mikroszkópoktól a szoftverekig megismerje a földtudományok sokszínű vizsgálati módszereit.

A képzés célja, adatai

A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a gazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatokat lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. Idegennyelv-ismeretük birtokában alkalmasak a nemzetközi szakirodalom követésére, nemzetközi kapcsolattartásra, továbbá kellő mélységű elméleti tudással rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szak gazdája az intézeten belül a Földtani és Meteorológiai Tanszék.

Mi vár Rád a három év alatt?

Mint bármely egyetemi szakon, itt is vannak előadások, ahol a félév végén kell jegyet szerezni (szóban vagy írásban vizsgázva), valamint gyakorlatok, szemináriumok és me-cseki terepgyakorlatok, ahol kisebb, 8-12 fős csoportokban folytatjuk egy-egy téma feldolgozását. Itt a teljesítés folyamatos: dolgozatok, házi feladatok, a gyakorlati munka és annak dokumentációi (például mérési jegyzőkönyvek), vagy akár szóbeli feleletek kerülnek értékelésre, és ebből alakul ki a félév végi jegy. A teljesített kurzusokért krediteket kapsz (általában kettőt vagy hármat, ritkábban négyet), amelyeket gyűjtögetni kell. Amint az az ábrán is látszik, a képzés több részből áll. Vannak kötelező ismeretkörök (modulok), amiket mindenkinek teljesítenie kell. Az általános alapozó ismeretek között sokféle természettudományi tárgyat hallgatsz majd, ami elengedhetetlen a földtudományokban való későbbi elmélyedéshez. A szakmai alapozó modul már közelebb jár ahhoz, ami a szak lényege, természetföldajzi tárgyak, csillagászat, meteorológia segíti természeti környezetünk összefüggéseinek megértését. A szakmai tárgyak már valóban csak a földtudományokról szólnak: általános földtan, szerkezeti földtan, ásvány- és kőzettan, földtörténet, továbbá kutatási-vizsgálati módszertani alapismeretek, terepi mérések és eljárások. A két szakirány közül a geológián ennek részletesebb elmélyítése következik, továbbra is döntően földtani tárgyakkal. A szakirány nélküli irány elsősorban annak ajánlható, aki mesterképzésen a geográfus szakot célozza meg: itt az ahhoz szükséges tantárgyakat lehet felvenni. Az alapképzés keretében az érdeklődő és tehetséges hallgatók kari kutatási témákban dolgozhatnak és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián mérethetik meg magukat. A diákok a PTE TTK öt intézetének támogatásával vehetnek részt tudományos konferenciákon a diákköri munkára és a szakdolgozati témára alapozva. Részt vehetnek a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szervezete, a Magyar Geofizikusok Egyesülete Mecseki Csoportjának és a Magyar Földrajzi Társaság Dél-Dunántúli Osztálya csoportjainak munkájában. A Pécsi Tudományegyetem külföldi társegyetemei közül több rendelkezik földtudományi képzéssel, amelyek lehetőséget biztosítanak a nemzetközi kapcsolatok építésére. Az ERASMUS program keretében a földtudományi BSc hallgatók számos ország egyetemeire kerülhetnek ki és bővíthetik ismereteiket.

Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A szaknak, illetve a Földtani és Meteorológiai Tanszéknek számos kapcsolata működik a régióban és az országban a szakterületen működő vállalkozásokkal. A régióban jelenleg befektetői érdeklődés mutatkozik az egykor virágzó uránérc- és szénbányászat újbóli beindítására, amely már rövid távon is jelentős igényt támaszt jól képzett földtudományi szakemberek iránt. A frissen végzett hallgatók számára külföldi földtudományi műhelyek is hirdetnek gyakorlatszerzési lehetőséget (pl. GEOTRAINET, EURO-AGES projektek). Mint az összes többi alapképzésünknél, itt is azt ajánljuk mindenkinek, hogy a három év után ne hagyja el az iskolapadot, hanem folytassa tanulmányait mesterképzésen. Az intézeten belül több lehetséges továbbhaladási irányt kínálunk. Az alapképzésre épül a 2020-as tanévtől indult Földtudományi mesterképzés, amelyben kiteljesítheted földtudományi érdeklődésedet. A térbeli problémák informatikai feldolgozásának komplex módszertanát tanulhatod Geoinformatika mesterképzésünkön. A Geográfus MSc pedig elsősorban geomorfológiai specializációjával lehet vonzó a földtudományi alapvégzettséggel rendelkezőknek.

Végzett BSc hallgatóink a PTE falain túl kredit-elismertetési eljárás nélkül felvételizhetnek az ELTE Geológus MSc, az SzTE Földtudományi MSc szakára, valamint kreditelismertetési eljárással a Miskolci Egyetem Földtudományi mérnök és Hidrogeológus mérnök MSc szakára.

További információ Dr. Geresdi István szakfelelőstől kérhető.

Földtudomány a jövőért

Ismerd meg csapatunk tagjait: