Első Hely Ösztöndíj
Forrás: onlinemuhely.hu

Frissítve

2024. jún. 10.

Pályázat

2024. június 5., 10:46  •  június 10., 8:41

PTE TTK Első Hely Ösztöndíj - felhívás

ösztöndíjpályázat hallgatóknak

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően Első Hely Ösztöndíj pályázat keretében a tanulmányaikat a Kar alapképzési szakjain megkezdő hallgatókat a tanulmányi eredményeik alapján ösztöndíjban részesíti.

Pályázatot nyújthat be a Kar magyar állami ösztöndíjas és önköltséges, magyar nyelven folyó alapképzéseire beiratkozott, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatója, aki

  • a 2024. évi általános felvételi vagy pótfelvételi eljárás során első helyen jelölte meg a Kar valamely alapképzési szakját, s azt megtartva felvételt nyert az adott képzésre, és
  • aki a Karon korábban nem rendelkezett hallgatói jogviszonnyal, továbbá
  • akinek az adott képzésen, a jelen jogviszonyon belül a 2024/2025. tanév őszi féléve aktív.

Az érvényesen benyújtott pályázatok rangsorolása a pályázók által a 2024-es felvételi eljárás során elért felvételi összpontszámból és az adott szakon elérhető maximális felvételipontszámból képzett, százalékban kifejezett arányszám alapján történik. (Az elérhető maximális pontszám 500 pont, ill. az edző alapképzési szakon 400 pont.)

A benyújtott pályázat érvénytelen, ha a pályázó eredetileg nem első helyen jelölte meg a PTE TTK valamely alapképzési szakját.

A pályázathoz csatolni kell az első helyen való jelölés tényét igazoló alábbi dokumentumokat:

  1. a felvételi hitelesítő adatlap másolatát (lásd az e-felvételi rendszerben), valamint
  2. az Oktatási Hivatal által elektronikusan kiküldött besorolási döntés határozat másolatát.

Az ösztöndíj összege és folyósítása, a pályázó kötelezettségei:

Az ösztöndíj összege 100.000 Ft/fő.

Az ösztöndíj két részletben (kétszer 50.000 Ft) kerül kifizetésre. Az első 50.000 Ft-os részlet kifizetésére a beiratkozást és az aktiválást követően kerül sor, amennyiben a hallgató legalább 30 kreditet felvett a pályázattal érintett képzésen. A második 50.000 forintos részlet kifizetésére a 2024/25-ös tanév őszi félévének lezárását követően kerül sor. A második részlet kifizetésének további feltétele, hogy a hallgató azon a képzésen, melyen elnyerte az ösztöndíjat, legalább 30 kreditet teljesítsen a 2024/2025. tanév I. félévében. Az ösztöndíj szempontjából a teljesített kreditekbe az elismert kreditek nem számítanak be. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az elnyert ösztöndíjjal érintett képzésen megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

Az ösztöndíj folyósításának határideje: Az első részlet kifizetése 2024. október 31-ig, a második részlet kifizetése 2025. március 31-ig történik meg.

A Gólya Ösztöndíjat elnyert hallgató nem részesülhet egyidejűleg TTK Első Hely Ösztöndíjban.

Benyújtási határidő: 2024. szeptember 15. 23.59 óra

Pályázatok benyújtási módja: a pályázatot a NEPTUN webes felületén lehet benyújtani az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

A határidő után érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat benyújtási határidejét követően hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 20.

A pályázatokat a dékán által kijelölt 3 főből álló, hallgatói részvétellel működő Bíráló Bizottság értékeli.

A pályázók értesítése legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig történik Neptun üzenet formájában.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatra van lehetőség, a hallgató a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz címezve az elsőfokú döntést hozó szervnél az eset elbírálásához szükséges dokumentumok csatolásával.

A pályázati KIÍRÁS és ADATLAP hamarosan elérhető.