Frissítve

2022. jan. 24.

2015. július 1. - 2016. június 30.

A program címe: Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására

A projekt címe: Alkalmazott zoológiai kutatások és monitoring - TDK hallgatók szakmai kompetenciáinak fejlesztése

A projekt időszaka: 2015. július 1. - 2016. június 30.

A pályázat azonosítója: NTP-HHTDK-15-0005

Nemzeti Tehetség Program logó

A tehetséggondozási program elméleti és gyakorlati kompetenciák fejlesztése révén természetvédelmi, mezőgazdasági, humán egészségügyi kérdéseket érintő alkalmazott diákköri kutatásokkal, 5 témavezető, 5 PhD és 16 TDK hallgató bevonásával egyéni, illetve kollektív felkészítéssel valósul meg.

Az elméleti és gyakorlati készségek fejlesztését továbbá a 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterében a megvalósított 20 órás Zoológiai természetvédelmi szeminárium kurzus segítette.

A program során 5 jól elkülöníthető kutatási területet érintett, melyek alapvetően 4 terepi program mintavételezésén alapultak. Ehhez járult hozzá a bagolyköpetek gyűjtésén és határozásán alapuló kisemlős monitorozás, illetve ennek során kapott adatok feldolgozása és értékelése.

A témák és a terepi programok alapján több hallgatói csoport különült el, ahol a projektbe bevont hallgatók egy része PhD hallgatók koordinátor szerepet vállaltak.

Fotók a terepmunkáról

A 4 terepi helyszínen, illetve a regionális bagolyköpet vizsgálatok alapján több alprojektben ökológiai (vegetációszerkezet állatpopulációk kapcsolata, a tájmintázat hatása, különböző erdőgazdálkodási módszerek hatása, a zoonózisok ökológiája) és természetvédelmi kérdéseket vizsgáltunk, amely jelentős technikai, időbeli és személyi ráfordítást igényelt. Ennek megfelelően a feladatok nagy része csoportmunkában valósult meg.

Továbbá a veszélyeztetett fajok konzerváció biológiájának kutatásába vontuk be a hallgatókat. A Kis-Balatonon végzett monitorozás, illetve az itt kutatott jégkorszaki reliktum északi pocok kapcsán a diákköri tevékenység konzerváció biológiai megközelítésű témákat is érintett, vizsgálva a zavarásokkal terhelt wetland területeken kisemlős közösségek összetételének változását, a fajok kolonizációs dinamikáját.

A kisemlősök igen alkalmas modell csoport városi területek esetében felvetett fenti ökológiai kérdések vizsgálatához, mivel vannak köztük jó adaptációs képességgel jellemző, gyorsan kolonizálódó fajok. Közösségeikben gyorsak a faj kicserélődési, míg populációikban gyorsak az egyed kicserélődési folyamatok.

Rendkívül gyorsan reagálnak a változásokra, az emberi zavarásokra, így ezen tulajdonságok alapján a kisemlősök megfelelő indikátorok a gyorsan változó urban környezetre adott válasz vizsgálatához.

Mivel a kisemlős jelentős hordozói különböző zoonózis fertőzéseknek, nagy kolonizációs és szétterjedési képességük miatt az ember közvetlen környezetébe képesek elvinni ezeket a kórokozókat (baktériumok, vírusok), amelynek így a nagyvárosi környezetben jelentős humánegészségügyi jelentősége van.

Ennek megfelelően kezdtük vizsgálni Pécs város és peremének kisemlős faunáját, vizsgálva a fajkészlet különböző városterületek feltételezett különbségét, illetve a fertőzöttségük állapotát.

Az elméleti felkészítés másik szintje a különböző intézetek (PTE TTK, Duna-Dráva NPI, Kaposvári Egyetem) kooperációjában kibővített zoológus és természetvédelmi szakembergárdával meghirdetett 20 órás zoológia természetvédelmi szeminárium megvalósítása volt.

Ez tömbösített kurzusokban valósult meg, melyeken több szakember egymást is meghallgatva vett részt, így az előadásokon túl a hallgatók kötetlen beszélgetésekben folytatták az adott természetvédelmi téma értékelését. A 20 órás kurzust összesen 61 hallgató vette fel és teljesítette.

Fotók a szemináriumokról

A projektben 3 kötelezően megvalósítandó program szerepelt, amelyek közül a legnagyobb hangsúlyt az egyéni/kollektív tudományos kutatás, felkészítés kapta, amelybe 16 hallgatót vontunk be. Ennek eredményeként 7 egyéni és/vagy társszerzős OFKD pályamunka megírása és országos fórumon történő bemutatása valósult meg. A 3 különböző szekcióban (Agrárkörnyezet; Tájvédelem, tájökológia; Természetvédelem és biodiverzitás - zoológia) szereplő 7 pályamunkából egy I. helyezést, egy prezentáció II. helyezést, míg három pályamunka III. helyezést ért el. A projekt során az egyéni felkészítésekben további 8 BSc hallgatót vontunk be, akik munkájukkal a 2017-es OTDK-ra kezdtek el felkészülni.

Fotók a labor- és műhelymunkáról

A TDK hallgatók konferencia szerepléseit tekintve a 2015-ös projekt időszakban 2 előadás és 4 poszter bemutatásával 11 hallgató szerepelt a 10. Magyar Ökológus Kongresszus 4 különböző szekciójában. A programba bevont hallgatók további két szakmai fórumon vettek részt. A X. Magyar Természetvédelmi Biológia Konferencián, amely a magyarországi emlőskutatások eredményeit foglalta össze, 5 előadással és 1 poszter prezentációval vettünk részt. Ukrajnában, Beregszászon megrendezésre került XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián poszter prezentációban 4 kutatási téma eredményeit mutattuk be.

Részletes szakmai beszámoló

EMET és EMMI logók