Koronavírus tájékoztató

2020. augusztus 26., 8:14

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére, ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett.

2020. június 9. 8:38

Dékáni Utasítás a távolléti felvételi vizsgáztatás speciális szabályairól

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 5/2020 (V.23.) sz. dékáni utasítás a távolléti felvételi vizsgáztatás speciális szabályairól, a COVID-19 fertőzés miatt elrendelt vészhelyzetben a Természettudományi Karon

2020. június 8. 13:39

Interjú - Nemzeti Virológiai Laboratórium a Pécsi Tudományegyetemen

Az alábbi interjúban Dr. Jakab Ferenc és Dr. Kemenesi Gábor nyilatkozik az UNIV Tv-nek, melyben bemutatják a Virológiai Kutatócsoport jelenlegi és jövőbeni munkáját.

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont vezetésével jön létre a Nemzeti Virológiai Laboratórium, amelyet Jakab Ferenc professzor, virológus szervez és irányít majd.

A laboratórium elsődleges célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem meglévő, kiemelkedő virológiai laboratóriumára alapozva, magas színvonalú, nemzetközi szintű alap- és alkalmazott virológiai kutatásokat végezzen. Vizsgálataink egyik fő iránya a vírusfertőzések elleni védekezések hatékony módjainak kifejlesztés, amelyek akár a vakcinafejlesztés, akár a gyógyszeres kezelés lehetőségét is érintik.

Forrás: UNIV Tv

2020. június 8. 12:15

Ifjúság úti campus nyitvatartása

2020. június 8. napjától az Ifjúság úti campuson megtalálható épületeket csak és kizárólag a „C” portán keresztül lehet megközelíteni, a „B” épületben nem lesz portaszolgálat.

A „C” portán regisztráció nem szükséges.

Az épületek nyitva lesznek (a „B” épületnek csak a Campuson belüli bejárata).

A Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti létesítménykörzeteihez tartozó épületek nyitvatartási rendje 2020. június 8. napjától visszavonásig az alábbiak szerint alakul:

  Hétfőtől-Péntekig Szombat Vasárnap és munkaszüneti napokon/ ünnepnapokon
„A” épület és „E” szárny [1] 5.30-20.00 Zárva Zárva
„B” épület 5.30-20.00 Zárva Zárva
„C” épület 5.30-20.00 Zárva Zárva
„F” épület 5.30-20.00 Zárva Zárva
Sportcsarnok [2] 5.30-17.30 Zárva Zárva
„Fa” porta [3] Zárva Zárva Zárva
PIUS parkoló 5.30-21.00 5.30-19.00 Zárva
Az épületben található kapuk zárása a fent felsoroltaktól eltérhet!

[1] A díszudvar felől a bejárat zárva. Az épületet a „C” porta felől lehet megközelíteni.
[2] A Sportcsarnok esetében a sportlétesítmények használata kapcsán a PTE Operatív Stáb 5/2020 (V.13.) határozatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Egyéb esetben a sportlétesítmények nem használhatóak, csak az irodákba történő bejárás biztosított.
[3] A Campus területén található parkolót a „C” porta felől lehet megközelíteni. Lehetőség szerint kérjük a PIUS parkoló használatát!

Fentieken túl ezúton tájékoztatom Önöket, az alábbiakról:

 • A hallgatók továbbra sem léphetnek be a Campusra.
 • A személyes jelenléthez kötött záróvizsgáztatás esetén PTE Operatív Stáb 8/2020. (IV. 24.) döntésével elfogadott eljárásrendet, valamint az 6/2020 (IV.26). sz. Dékáni Utasításban leírtakat szükséges betartani.
 • A fenti táblázatban megjelölt időpontokon túli benntartózkodás indokolt esetben továbbra is Dékáni engedélyhez kötött. Engedélyezett benntartózkodás esetén, a fent jelzett zárási időpontot követően a benntartózkodás tényéről a portaszolgálatot telefonon tájékoztatni kell (24202 mellék).
 • Engedélyezett benntartózkodás esetén, az épületekbe történő ki és bejutás a „C” portán keresztül lehetséges.

Köszönjük a megértést és együttműködést!

2020. június 3. 8:14

Dékáni Utasítás a Természettudományi Karon megvalósuló munkavégzésről

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 7/2020 (IV.02.) sz. dékáni utasítás a Természettudományi Karon megvalósuló munkavégzésről

Az utasításban foglalt kiemelten fontos rendelkezés: Dr. Horváth Attila dékán a 2020. március 17. napján elrendelt otthon történő (home office) munkavégzést 2020. június 7. napjával megszünteti. A fenti időpontot követően, a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettségnek, a kinevezés, valamint az ahhoz tartozó "Értesítés és tájékoztató" szerinti munkavégzés helyén, a helyben szokásos módon közölt munkaidőbeosztás szerint kell eleget tenni.

Kérjük az utasítás teljes szövegét alaposan olvassák át és annak rendelkezéseit maradéktalanul tartsák be!

2020. május 27. 9:12

Dékáni utasítás a 2019/2020 tanév tavaszi záróvizsgáiról

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 6/2020 (V.26.) sz. dékáni utasítás a 2019/2020 tanév tavaszi záróvizsga időszakának szervezéséről és lebonyolításáról a Természettudományi Kar egyes képzésein a COVID-19 fertőzés miatt elrendelt veszélyhelyzetben.

2020. május 11. 10:37

Dékáni utasítás a távolléti vizsgáztatás és szakdolgozat/diplomadolgozat védés speciális szabályairól a TTK-n

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 4/2020 (V.09.) sz. dékáni utasítás a távolléti vizsgáztatás és szakdolgozat/diplomadolgozat védés speciális szabályairól, a COVID-19 fertőzés miatt elrendelt vészhelyzetben a Természettudományi Karon.

Az utasításban foglalt kiemelten fontos intézkedések:

 • Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a PTE TTK összes képzésére, a 2019/2020. tanév tavaszi félévében meghirdetett kurzusokra és vizsgakurzusokra, valamint az azokhoz kapcsolódó vizsgákra.
 • Az utasítás személyi hatálya az első bekezdés szerinti kurzusok oktatóira, vizsgáztatóira, valamint a kurzust felvett és abból vizsgázó hallgatókra terjed ki.
 • Az utasítás hatálya nem terjed ki a Karon a 2019/2020. tanév tavaszi félévében megtartott záróvizsgákra. Azok lebonyolításáról, valamint a megtartásuk módjáról külön dékáni utasítás rendelkezik, mely 2020. május 24. napjáig kiadásra kerül.
 • A TTK-n a 2019/2020. tanév tavaszi félévében a vizsgaidőszak 2020. május 11-től június 19-ig tart, a záróvizsgázó hallgatók esetében, a 2019/2020. tanév tavaszi félévében a vizsgaidőszak vége 2020. június 12. napja.
 • A Magyarország Kormánya által, a koronavírus járványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet végéig, de legkésőbb 2020. június 19-ig a Karon kizárólag távolléti, elektronikus vizsgára kerülhet sor.

A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos kiemelten fontos rendelkezések:

 • Az elektronikus szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgáztató köteles ellenőrizni a vizsgázó személyazonosságát a személyazonosításra alkalmas okmány ellenőrzésével (diákigazolvány, személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély). A személyazonosság igazolásának hiányában a vizsga nem kezdhető meg.
 • Amennyiben az elektronikus vizsga technikai okokból megszakad, a vizsgáztató a TVSZ 24. §-ban foglaltak figyelembevételével dönt arról, hogy a hallgató milyen feltételekkel folytathatja a vizsgát, vagy a vizsga az addig elhangzottak alapján értékelésre kerül.
 • A megkezdett vizsga érdemjeggyel zárul, amelyet a vizsgáztató közöl a vizsga végén a hallgatóval, és a TVSZ szabályai szerint rögzíti a Neptunba.

A szakdolgozat/diplomadolgozat védéssel kapcsolatos kiemelten fontos rendelkezések:

 • A szakdolgozat/diplomadolgozat védésére kizárólag jelen utasítás szerinti elektronikus szóbeli vizsgáztatásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával a TTK és a TTK intézetei által megadott időszakban kerülhet sor.
 • A szakdolgozatokkal/diplomadolgozatokkal kapcsolatos kutatási tevékenységet 2020. augusztus 31-ig nem lehet a TTK területén folytatni.
 • Különös méltánylást érdemlő esetben a hallgató kérelmezheti, hogy az esetében a vizsga megszervezésére, a jelen utasítás 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérő módon, személyes jelenléttel kerüljön sor. Az erre vonatkozó kérelmet a dékánnak címezve – a különös méltánylást érdemlő körülmények egyidejű igazolásával együtt – a vizsgaidőszak első hetének végéig a Tanulmányi Hivatalba (ttkto) elektronikus úton kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról a dékán a döntést követően 3 munkanapon belül értesítést küld.

Kérjük az utasítás teljes szövegét alaposan olvassák át és annak rendelkezéseit maradéktalanul tartsák be!

2020. május 11. 10:31

5/2020. számú rektori utasítás az intézménylátogatás rendjéről

Az újonnan életbe lépett rektori utasítás alapján a Campus létesítményei és területe az alábbi rend szerint látogatható (az utasításban foglalt kiemelten fontos intézkedések):

 • Az egyetemi intézmények hallgatók által történő látogatása továbbra is TILOS.
 • Egyetemi rendezvények megtartása főszabályként – eltérő rendelkezésig – tilos.
 • A doktoranduszokra az intézménylátogatási tilalom nem terjed ki, oktatási és kutatási tevékenységük ellátása körében.
 • A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés a továbbiakban is online történik, kivéve azt az esetet, hogy a hallgató teljesítheti a térítési és juttatási szabályzatban (PTE SZMSZ 6. számú melléklet) meghatározott díj- és/vagy térítésfizetési kötelezettségét az erre kijelölt egyetemi pénztárakban.
 • Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) vezetőségének tagjai, illetve a kari hallgatói részönkormányzatok elnökei és elnökhelyettesei az intézmény területére beléphetnek a hatékonyabb érdekképviseleti tevékenység ellátásának érdekében.
 • A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet keretei között lehetőség nyílik az egyetemi intézmények, hallgatók által történő látogatására.

Az Egyetem területén történő tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani, továbbá a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

Kérjük az utasítás szövegét alaposan olvassák át és annak rendelkezéseit maradéktalanul tartsák be!

5/2020. számú rektori utasítás az intézménylátogatás rendjéről

2020. április 22. 12:51

Koronavírus Híradó - Dr. Jakab Ferenc

Az UNIV TV aktuális interjújában Dr. Jakab Ferenc több témát érintően mutatja be az általa vezetett kutatócsoport munkájának aktuális állását és szerepüket a vírussal folytatott nemzetközi küzdelemben.

 1. Beszél a hatóanyag vizsgálatokról és a tesztekről.
 2. Kiemeli, hogy fontos feladatuk a vírus genetikai állományának további vizsgálata a vírus terjedésének modellezése szempontjából is. Itt említi meg, hogy hazánkban un. másodlagos terjedési láncolat alakult ki, ez jelenlegi ismereteik és eredményeik szerint eltérő mintázatot mutat, mint az olaszországi terjedés.
 3. Röviden bemutatja a neutralizációs teszteket - azaz a vírusfertőzésen átesett, már gyógyultnak nyilvánított betegek tesztelését.
 4. Válaszol a sokat emlegetett kérdésekre, miszerint: el lehet-e kapni újra a betegséget, és hogy kell-e maszkot viselnünk?

2020. április 9. 9:49

Koronavírus Tájékoztató - Dr. Miseta Attila

Dr. Miseta Attila rektor úr értékeli a jelenlegi helyzetet, majd az alábbi témákra és kérdésekre reagál az UNIV TV aktuális riportjában:

 1. Hol tart a felkészülésben a klinikum?
 2. Bemutatja a kórházparancsnok munkáját.
 3. Hogyan vesz részt a pécsi virológus csapat a helyzet megoldásában?
 4. Beszél a hazánkba érkező orvoszi eszköz szállítmányok további útjáról ill. a különböző gyártókapacitások átállításáról.
 5. A digitális tanrendre való átállás tapasztalatai.
 6. Meddig tarthat a home office munkarend?

Arra kér mindenkit, hogy az eddigiekhez hasonlóan tartsuk be az előírásokat és vigyázzunk egymásra!

2020. április 9. 8:50

Koronavírus Híradó - Dr. Jakab Ferenc

Dékánhelyettesünk az UNIV TV legfrissebb riportjában ismét jelentős eredményről számol be, melyet az általa vezetett kutatócsoport ért el a Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Laboratóriumában. Munkatársaival sikerült a vírust székletmintából is izolálni, ez az új eredmény pedig befolyásolhatja az eddigi higiénés eljárásrendet és a vírus terjedéséről alkotott képet.

Emellett elmondja, hogy a különböző hatóanyagok tesztelése továbbra is nagy ütemben zajlik, több, mint 200 hatóanyagot vizsgálnak jelenleg. Kitér a BCG oltás esetleges hatásosságára, valamint röviden bemutatja a vírus - különböző hatóanyagokkal történő - blokkolásának típusait és folyamatát.

2020. április 2. 12:21

EHÖK tájékoztató a kollégiumi díjakról

Az EHÖK tájékoztatója a kollégiumi díjakról

2020. március 30. 11:29

Koronavírus Híradó - Dr. Jakab Ferenc

Az UNIV TV legfrissebb interjújában Dr. Jakab Ferenc értékeli az aktuálishelyzetet, miszerint a meghozott intézkedések lassítják a vírus terjedését, és továbbra is legfőbb cél, hogy az ellátórendszer kapacitásai alatt tudjuk tartani az esetszámot, ami a matematikai modellek számításai alapján jelenleg sikerül. Beszámol arról, hogy a vírus genetikai kódjának közelmúltban történt meghatározása fontos a vírus mozgása, terjedése szempontjából. Az engedélyezett hatóanyagok és gyógyszerek hatékonysága esetében továbbra is zajlanak kutatások: van néhány ígéretes szer, de a vakcina megtalálásáig illetve kifejlesztéséig még nagyon hosszú az út. A megoldásra hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatói hálózat alakult ki. Felhívja a figyelmünket, hogy a legfontosabb a türelem, valamint a kontaktok minimalizálása, ezért kéri, hogy tartsuk be az utasításokat!

2020. március 30. 11:20

Rektori utasítás

4/2020. számú rektori utasítás az intézménylátogatási tilalom fenntartásáról és az oktatás folytonosságának biztosításáról

2020. március 30. 11:09

A Humánpolitikai Igazgatóság tájékoztatója

A Kormány 2020. március 28. napjától kezdődően kijárási korlátozást vezetett be. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen alapos indok a munkavégzési kötelezettség teljesítése.

A Rendelet alkalmazása szempontjából lényeges kérdés, hogy szükséges-e kiadnia a munkáltatónak igazolást a munkavállalók részére a munkavégzés miatti kijárási lehetőség megteremtése érdekében.

Ilyen kötelezettséget a Rendelet nem ír elő, ezt az Operatív Törzs március 27-i sajtótájékoztatóján elhangzottak is megerősítik.

Fentiekre tekintettel a Pécsi Tudományegyetem nem ad ki igazolást a munkavállalói részére.

Alább olvasható a Humánpolitikai Igazgatóság összefoglaló dokumentuma a koronavírus miatt veszélyhelyzetre tekintettel kiadott Kormányrendeletek következő területeket érintő rendelkezéseiről: fizetési moratórium; munkáltatói kölcsön; végrehajtással kapcsolatos intézkedések; a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedések; keresőképtelenségi igazolások; GYES, a GYED és a GYET további folyósítása.

A Humánpolitikai Igazgatóság tájékoztatója

2020. március 20. 10:36

Az Ifjúság úti campus nyitvatartása

2020. március 20. napjától az Ifjúság úti campuson megtalálható épületeket csak és kizárólag a „C” portán keresztül lehet megközelíteni, a „B” épületben nem lesz portaszolgálat.

A „C” porta köteles minden belépőt regisztrálni. Aki gyalogosan lép be, annak a nevét írják fel, aki gépkocsival érkezik a Campus területére, annak a rendszámát, valamint mindkét esetben regisztrálják az érkezés és a távozás idejét.

Az épületek nyitva lesznek (a „B” épületnek csak a Campuson belüli bejárata).

A Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti létesítménykörzeteihez tartozó épületek nyitvatartási rendje a veszélyhelyzetre való tekintettel tett intézkedések okán 2020. március 17. napjától visszavonásig az alábbiak szerint alakul:

  Hétfőtől-Péntekig Szombat Vasárnap és munkaszüneti napokon/ ünnepnapokon
„A” épület és „E” szárny [1] 5.30-20.00 Zárva Zárva
„B” épület 5.30-20.00 Zárva Zárva
„C” épület 5.30-20.00 Zárva Zárva
„D” épület 5.30-20.00 Zárva Zárva
„F” épület 5.30-20.00 Zárva Zárva
Sportcsarnok [2] 5.30-20.00 Zárva Zárva
„Fa” porta [3] Zárva Zárva Zárva
PIUS parkoló 5.30-21.00 5.30-19.00 Zárva
Az épületben található kapuk zárása a fent felsoroltaktól eltérhet!
 • [1] A díszudvar felől a bejárat zárva. Az épületet a „C” porta felől lehet megközelíteni.
 • [2] A Sportcsarnok esetében a sportlétesítmények nem használhatóak, kizárólag az irodákba történő bejárás biztosított.
 • [3] A Campus területén található parkolót a „C” porta felől lehet megközelíteni. Lehetőség szerint kérjük a PIUS parkoló használatát!

Fentieken túl ezúton tájékoztatom Önöket, az alábbiakról:

 • A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet 4. § b) pontja értelmében a 2020. március 12. napjától visszavonásig a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos!
 • A fenti táblázatban megjelölt időpontokon túli benntartózkodás indokolt esetben Dékáni engedélyhez kötött. A 2020. március 14. előtt kiadott engedélyeket 2020. március 18. napjával Dr. Horváth Attila Dékán Úr visszavonta!
 • Engedélyezett benntartózkodás esetén, a fent jelzett zárási időpontot követően a benntartózkodás tényéről a portaszolgálatot telefonon tájékoztatni kell (24202 mellék).
 • Engedélyezett benntartózkodás esetén, az épületekbe történő ki és bejutás a „C” portán keresztül lehetséges.
 • A Campuson megtalálható épületeket csak és kizárólag a „C” portán keresztül lehet megközelíteni, ahol minden belépőt regisztrálni köteles a porta. Aki gyalogosan lép be, annak felírják a nevét és az érkezés/távozás idejét; aki gépkocsival érkezik a Campus területére, annak a rendszámát regisztrálják.
 • A holnapi naptól (03.20.) a „B” épületben nem lesz portaszolgálat. Az épületek nyitva lesznek, a „B” épületnek viszont csak a Campuson belüli bejárata tart nyitva.

Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a létesítményekbe történő bejutás kapcsán, akkor keressenek bizalommal!

Megértésüket ezúton is köszönöm!

Tisztelttel:

Dr. Horváth Attila Dékán Úr megbízásából,
Zag Gábor
Dékáni Hivatalvezető

2020. március 19. 9:36

Koronavírus tájékoztató - Dr. Miseta Attila rektor

Az UNIV TV felvételén Dr. Miseta Attila, a PTE rektora elsősorban a kollégákhoz szól. Megköszönve az eddigi közös munkánkat, további kitartásra ösztönöz. Többek között hallhatjuk, hogy mi várható az elkövetkező napokban, hetekben, tanácsokkal lát el minket. Nyomatékosítva kéri, hogy tartsuk be az utasításokat és figyeljünk a helyes kommunkikációra, a megfelelő források használatára, kerüljük a fals információk átadását, mely nagyon káros lehet a jelenlegi helyzetben. Biztosít bennünket, hogy védőfelszerelések és diagnosztikus lehetőségek tekintetében jól állunk. Kéri, hogy tartsuk be a szabályokat és mindenki higgadtan és türelmesen végezze a feladatát!

2020. március 18. 14:34

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tájékoztatója hallgatóink számára

Kedves Hallgatók!

Mára bebizonyosodott, hogy a járvány a csoportos megbetegedések fázisába lép, az újonnan megjelenő eseteknél már nem feltétlenül visszakövethető a fertőzés forrása. A fiatalok tünetmentes hordozóként vagy enyhe tünetek mellett – a vírus különösen erős fertőzőképessége miatt – közvetlen életveszélyt jelenthetnek a társadalom idősebb tagjaira, így a saját, idősebb rokonaikra is, ezért közös felelősségünk, hogy óvjuk szeretteinket és a környezetünket!

Kiemelkedő fontossággal bír az egészségügyi megelőző, védekező intézkedések betartása, ezért kérünk Titeket, hogy tartózkodjatok a közösségi terek látogatásától és magáncéllal se szervezzetek 5 főnél szélesebb körű közösségi programokat.

Kérjük, hogy csak kifejezetten indokolt esetben utazzatok, lakóhelyeteket is csak feltétlenül szükséges esetekben hagyjátok el (például az alapvető szükségletek beszerzése céljából)!

A fentiekre való tekintettel az alábbiakban azon eljárásokat és javaslatokat gyűjtöttük össze részetekre, amelyek betartása kis erőfeszítés, azonban számottevően csökkenthetik az átfertőzés kockázatát.

További hasznos tippek és tanácsok:

 • Ne menjetek olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos, hogy ne utazzatok, maradjatok otthon!
 • Kerüljétek a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet! Például olyan személlyel, aki a közelmúltban fertőzött területen járt!
 • Alaposan és gyakran mossatok kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% alkohol tartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsátok meg a kezeteket! Ügyeljetek a körmeitek alatti, és az ujjaitok közötti területekre is!
 • Szellőztessetek gyakran! Ez vonatkozik minden zárt térre.
 • Köhögéskor és tüsszentéskor takarjátok el az orrotokat és szátokat zsebkendővel, utána dobjátok ki a zsebkendőt és mossatok kezet!
 • Kerüljétek el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket!
 • Lázas beteggel lehetőség szerint kerüljétek az érintkezés minden formáját!
 • Csak akkor használjatok maszkot, ha légzőszervi tüneteitek vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel védjétek a környezetetekben lévőket!
 • A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést mellőzzétek!
 • Fordítsatok fokozott figyelmet immunrendszeretek erősítésére, fogyasszatok elegendő vitamint!

Amennyiben a közelmúltban érintett területen jártatok, vagy bizonytalanok vagytok az egészségügyi állapototokkal kapcsolatban, javasoljuk az önkéntes karantén 14 napig történő fenntartását környezetetek és szeretteitek védelmében. A hatósági (egyúttal az önkéntes karantén esetében is javasolt) házi karanténra vonatkozó iránymutatást az alábbiakban olvashatjátok.

Hatósági vagy önkéntes házi karantén

Azokat a magyar állampolgárokat, akik potenciálisan fertőzöttek hatósági házi karanténra kötelezhetik. Ilyen hatósági házi karanténra kötelezik már azokat a magyar állampolgárokat is, akik pl. Olaszországból érkeznek most az ország területére, még akkor is, ha tünetmentesek. Ez egy rendkívüli járványügyi intézkedés, amelynek megszegése bűncselekmény.

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.

Amennyiben további tájékoztatásra volna szükségetek a hatósági karantén szabályairól, az alábbi linken tudtok tájékozódni:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ezert-fontos-hatosagi-hazi-karanten-bevezetese-es-betartasa

Tájékozódjatok hiteles forrásokból!

Ismerjétek és kövessétek a szakmai, hatósági ajánlásokat, utasításokat!
Osszátok meg a hiteles információkat ismerőseitekkel is!

A vírus terjedésének visszaszorítása mindannyiunk közös felelőssége! Kérünk Titeket, hogy a fenti javaslatokat felelősségteljesen igyekezzetek betartani!

PTE Hotline (+36 30 577 3764)

Minden koronavírus járvánnyal kapcsolatos kérdésetekkel, illetve tünetek tapasztalása esetén is keressétek bizalommal a PTE Hotline munkatársait a fenti telefonos elérhetőségen. Amennyiben a tünetek nem egyértelműek, a munkatársak a protokoll alapján javaslatot tesznek a szükséges további intézkedésekre.

Maradjatok otthon, vigyázzunk egymásra!

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

koronavírus tájékoztató grafika

2020. március 17. 15:21

Otthon történő (home office) munkavégzés

Tisztelt Munkatárs!

Hivatkozva az 5/2020. számú kancellári utasításban foglaltakra, az utasítás alapján 2020. 03. 18. napjától visszavonásig, otthonában történő (home office) munkavégzést rendelek el az Ön számára. Ez időtartam alatt munkaidőben rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének otthonában köteles eleget tenni.

Tájékoztatom, hogy a munkavégzési kötelezettségére tekintettel teljes illetményre jogosult.

Az Ifjúság úti campus épületei jelenleg nem kerülnek bezárásra, azok a „C” porta felől megközelíthetők. Amennyiben otthonából nem tudja biztosítani a munkavégzés feltételeit, úgy az egyetemi infrastruktúra továbbra is használható, de kérjük, ezt lehetőség szerint minimalizálni szíveskedjen.

Tájékoztatom továbbá, hogy a home office idejére Ön köteles munkaidőben az elérhetőségét telefonon, és e-mailen keresztül folyamatosan biztosítani. Az elérhetőség biztosítása érdekében ezúton szeretném kérni, hogy az alábbi űrlapot 2020. március 20. napjáig szíveskedjen kitölteni:

Űrlap home office elérhetőségek összegyűjtésére

Az oktatónak az érvényes órarendnek megfelelően a távoktatási rendszerben rendelkezésre kell állnia.

A munkarend, munkaidő, illetőleg a munkavégzés módjának esetleges változásáról vagy különleges szabályairól elektronikus úton írásban értesítem.

A munkatárs szabadságolását – kérelemre, indokolt esetben – a szervezeti egység vezetője a munkairányítói jogkör gyakorlójának egyetértésével engedélyezi.

Kérem szíves együttműködését az otthoni munkavégzés szabályainak betartásában.

Pécs, 2020. március 17.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Horváth Attila s.k.
dékán
PTE TTK

5/2020. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottai otthonukban történő munkavégzésének (home office) feltételeiről

2020. március 17. 12:53

A PTE Operatív stáb 2020. március 16-i ülésén hozott határozatok

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a PTE Operatív stáb 2020. március 16-i ülésén hozott határozatokról. Többek között állásfoglalás történt a home office munkavégzés, az Egyetemen kívüli jogviszonyok, a hallgatói önkéntesség, a doktori és habilitációs eljárások, a gyakorlati és belső képzések, valamint az elektronikus döntéshozatali eljárás kidolgozásának ügyében. A teljes határozat az alábbi dokumentumban olvasható.

PTE Operatív Stáb döntései 2020. márc. 16.

2020. március 17. 9:13

Koronavírus Híradó - Dr. Jakab Ferenc

Az Univ TV alábbi felvételén Dr. Jakab Ferenc dékánhelyettes, a virológiai kutatócsoport vezetője a kialakult helyzet kapcsán mindennapi tanácsokkal lát el bennünket, felhívja a figyelmet a hatósági felhívások, főként a tiltások betartásának fontosságára. Kiemeli, hogy figyeljünk egymásra és higgadtan igyekezzünk követni a figyelmeztetéseket, valamint rövid betekintést nyújt a vírus elleni laboratóriumi küzdelem aktuális állapotába és részleteibe.

2020. március 16. 16:12

Dékáni utasítás

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a mai napon kiadásra került a „Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 1/2020 (III.16.) számú dékáni utasítása a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére elfogadott intézkedési tervében megfogalmazott intézkedések végrehajtására” című utasítása, mely az alábbi linkeken érhető el:

Magyarul: www.ttk.pte.hu/munkatarsak/adminisztracio/dekani-utasitasok
Angolul: www.ttk.pte.hu/en/students/codes-and-guidelines

Kérem az utasításban foglaltak betartását!

Egyúttal ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a holnapi nap folyamán kollégáink elkészítik a távoktatás során használható informatikai rendszerek oktatási anyagát, melyet legkésőbb szerdán közzéteszünk az Önök számára.

Kérem, hogy a távoktatásra a hét folyamán szíveskedjenek felkészülni és a hallgatókat legkésőbb 2020. március 20. napjáig a NEPTUN rendszerben található kurzusmailen keresztül tájékoztatni szíveskedjenek. A levél kötelező, minimális tartalmáról Heisenberger Zsolt osztályvezető úr hamarosan tájékoztatást ad.

Együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Dr. Horváth Attila
dékán

2020. március 16. 9:46

Tájékoztató az új koronavírus betegséggel (COVID-19) kapcsolatban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága március 13-án összeállított egy naprakész tájékoztatót az új koronavírus betegséggel kapcsolatban, melyből tájékozódhatunk a fertőzés továbbadásának formáiról, a lappangási időről, fertőzőképességről, főbb tünetekről és a betegség lefolyásának folyamatáról. A csatolt dokumentumban az alkalmazandó terápia és további teendők mellett hasznos linkeket és elérhetőségeket találunk!

Kérjük, olvassák át figyelmesen!

Tájékoztató az új koronavírus betegséggel (COVID-19) kapcsolatban

2020. március 15. 11:17

Tájékoztató a PTE kisgyermekes munkavállalói számára

Tájékoztató a PTE kisgyermekes munkavállalói számára a 12 évesnél fiatalabb gyermekek felügyeletének biztosítása érdekében Egyetemünk által munkavállalói számára biztosítandó lehetőségekről a veszélyhelyzetben elrendelt köznevelési intézményekben bevezetett digitális munkarendben történő, tantermen kívüli oktatásra tekintettel.

2020. március 13. 13:31

Az Egyetem közalkalmazottainak és foglalkoztatottaira vonatkozó rektori utasítások

4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről

Kollégistákra vonatkozó rektori utasítások

2020. március 13. 9:50

Tájékoztató a PTE Operatív Stáb ülésén meghozott döntéseiről

A Rektori Vezetői Értekezlet által elfogadott, a Pécsi Tudományegyetem koronavírus terjedése elleni védekezésről szóló Intézkedési Terve értelmében megalakult a PTE Operatív Stáb és megtartotta alakuló ülését. Az ülésen meghozott döntéseket magyar, angol és német nyelven az alábbi PDF dokumentumokban tesszük hozzáférhetővé.

2020. március 12. 15:44

Előrehozott tavaszi szünet

A Kormány által hirdetett veszélyhelyzet miatt a PTE rektora a Pécsi Tudományegyetem minden karán módosítja a 2019/2020-as tanév ütemezését, és 2020. március 16. és március 22. között tavaszi szünetet rendel el (2/2020. sz. rektori utasítás).

A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet 4. § b) pontja értelmében a mai naptól visszavonásig a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos!

A felsőoktatásért felelős államtitkár utasításának értelmében a magyar hallgatók kollégiumi tartózkodási helyéről otthonukba távoznia szükséges legkésőbb 2020. március 13-ig. (Amennyiben erre nincs lehetősége, a rektorhoz címzett méltányossági kérelmet kell benyújtania a kollégiumban maradás engedélyezése érdekében.) A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.

A veszélyhelyzet időtartama alatt minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni.

Amennyiben egyedi kérdése van, írjon a covid19 e-mailcímre!

2/2020. sz. rektori utasítás

2020. március 11. 20:44

Rendkívüli tanítási szünet

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére, ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett.

A jelen helyzetben a PTE rektora teljes körű tanítási szünetet rendelt el 2020. március 12-13-14-re (1/2020. sz. rektori utasítás).

További rendelkezésig a Hallgatók az Egyetem épületeit ne látogassák! Ez a kérés a Dolgozókra további intézkedésig nem vonatkozik.

1/2020. sz. rektori utasítás

2020. március 11. 12:26

A PTE hallgatói tájékoztatója a koronavírus terjedésével kapcsolatos járványügyi helyzetről.

Az PTE ÁOK alábbi tájékoztatója vonatkozik a PTE Természettudományi Kar minden hallgatójára is. A tájékoztató ezen a linken folyamatosan frissül.

Tisztelt Hallgatónk!

A koronavírus terjedésével kapcsolatos járványügyi helyzet miatt a következőkről tájékoztatom.

Az Egyetem hallgatói és dolgozói között továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy.

A fertőzés feltételezett terjedésének járványügyi fogalma szerinti érintett területekről az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat:

Amennyiben Ön az elmúlt 14 napban fertőzött területen járt és nincsenek panaszai, akkor kérjük, hogy két hétig ne menjen közösségbe, maradjon otthonában és figyelje saját magát, valamint regisztrálja külföldi tartózkodása adatait az alábbi felületen:

https://regisztracio.aok.pte.hu/kulfoldi-tartozkodas-bejelentese

Amennyiben Önnél hirtelen akut légúti fertőzés tünetei alakulnak ki (láz, torokfájás, levertség, köhögés, légszomj), kizárólag abban az esetben merül fel a gyanú koronavírus fertőzésre, ha a tünetek jelentkezését megelőzően 14 napon belül szoros kapcsolatban volt koronavírussal fertőzött beteggel, vagy pedig olyan területen járt a tüneteket megelőző 14 napban, ahol a koronavírus közösségi terjedését feltételezik vagy igazolják.

Ha a fentiek alapján koronavírus fertőzés gyanúja felmerül, akkor kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

 1. maradjon otthon,
 2. haladéktalanul hívja a PTE szakemberei által, kizárólag a PTE külföldről hazatérő hallgatói számára létrehozott információs vonalat: +36 30 577 3764 (PTE hotline),
 3. kövesse az orvos utasításait.

A fenti rendelkezések betartásáért mindenki személyes felelősséggel tartozik, a mulasztás kötelezettségszegésnek és mások veszélyeztetésének minősül.

A 14 napos otthon tartózkodás (önkéntes karantén) esetén a szükséges egészségügyi intézkedések betartása miatt bekövetkező hiányzásokat nem tekintjük igazolatlan mulasztásoknak.

Az óralátogatás alóli távolmaradása esetében kérjük, szintén regisztrálja magát az alábbi felületen:

https://regisztracio.aok.pte.hu/kulfoldi-tartozkodas-bejelentese

A félév tanulmányi kötelezettségeinek teljesítési szabályairól az elkövetkezendőkben küldünk tájékoztatást.

A fenti tájékoztató és intézkedési terv a jelenleg aktuális helyzetre vonatkozik, melyet szükség esetén a PTE Operatív Stáb felülbírálhat és az új helyzethez igazíthat.

Kérjük, hogy az aktuális teendőkkel kapcsolatos tájékoztató leveleinket, amelyekben folyamatosan megosztjuk a lényeges információkat, kísérjék fokozott figyelemmel.

Tájékoztatom, hogy Karunk mindent megtesz a helyzet megfelelő kezelése érdekében. Kérjük, hogy felelős magatartásával segítse a védekezés hatékonyságát az alábbiak betartásával:

 1. Mosson kezet meleg vízzel, szappannal alaposan és gyakrabban!
 2. Alkalmazzon kézfertőtlenítőt!
 3. Korlátozza a kontaktussal járó üdvözlési formákat (kézfogás, puszi, stb.)!
 4. Ne dörzsölje szemeit, ne nyúljon az arcához!
 5. Használjon papírzsebkendőt, ha köhög vagy tüsszent! Alkalmazza a köhögési higiénés szabályokat. A használt zsebkendőt dobja a hulladékgyűjtőbe!
 6. Fertőtlenítse a gyakran használt tárgyakat, felületeket (számítógép billentyűzet, kilincsek, telefon stb.)!
 7. Szellőztessen minél gyakrabban!
 8. Lehetőség szerint kerülje a tömeget közlekedése során és szabadidejében!

Tájékoztatom, hogy a PTE ÁOK közösségi tereiben, mosdóiban biztosítjuk a kézfertőtlenítés lehetőségét, és a járványügyi helyzet változásairól folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

Az egyetem működése mindezen szabályok betartása mellett – ellenkező intézkedésig – üzemszerű és folyamatos!

Továbbá ezúton tájékoztatjuk, hogy a koronavírussal kapcsolatos információkat a következő linken folyamatosan frissítjük: http://aok.pte.hu/koronavirus

Dr. Betlehem József
általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

Dr. Nyitrai Miklós
dékán

PTE Operatív Stáb
ajánlások, határozatok és döntések

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben