Növényi molekuláris biológia:
Géncsendesítési technikák kifejlesztése: baktériumban termeltetett duplaszálú RNS, valamint kis sejtmagi RNS gének promóterének felhasználhatósága silencing indukálására különböző fajok esetében (Arabidopsis, szőlő, kukorica).
Növényi kórélettan:
Béta-aminovajsav indukálta rezisztencia és priming élettani és molekuláris háttere Arabidopsis és szőlő növényekben. Lipid eredetű szignálmolekulák szerepe a priming kialakulásában. Indukált rezisztencia molekuláris vizsgálata szőlőben. Együttműködő partner: Brigitte Mauch-Mani; University of Neuchatel, Svájc.
Növényi abiotikus stressz válaszok:
A napsugárzás látható és UV komponenseinek hatása hungarikum szőlőfajták flavonoid alapú adaptációs válaszaira molekuláris és génexpressziós szinten. (OTKA K101430)
Növényanatómia és szövettan:
Növények (szőlőfajták) levélanatómiai jellemzése, szövettani paramétereik változása környezeti hatásokra. Módszerek: mikrotómos metszéstechnika, fénymikroszkópia OTKA K101430, PTE ÁOK Farmakognóziai Intézet.
Fitokémia:
Növények (szőlőfajták) fenolos-ujjlenyomatának meghatározása, flavonoidok lokalizációja, szerepük a növények életében. Módszerek: vékonyréteg kromatográfia, HPLC, fluoreszcens és lézer scanning mikroszkópia OTKA K101430, Budapesti Corvinus Egyetem, MTA SzBK.
Antioxidáns vizsgálatok:
A pro-oxidáns (szabad gyök, ROS) és antioxidáns egyensúly változásai levelekben UV-B (280-315 nm) sugárzás hatására: alkalmazkodási és stresszválaszok. OTKA NN85349, Örebro Egyetem (Svédország), Maynooth Egyetem és UCC (Írország).
Természetes növénytaxonok környe- zeti válaszai és alkalmazkodottsága:
Fásszárú újulat fajainak (pl. bükk, gyertyán, tölgyek, kőrisek, inváziós fajok) funkcionális ökológiai válaszai az erdőregeneráció során. Terepi és klíma-kontrollált gázcsere mérések a legfonto-sabb abiotikus faktorok szerint (szén-dioxid, fény, hőmérséklet, páratartalom). TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004.
Molekuláris filogenetika:
A Hamelieae tribusz (Rubiaceae) nemzetségeinek filogenetikai kapcsolatai. Kárpát-medencei Ranunculus [subg. Batrachium DC. (A. Gray)] populációk morfológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálata. A Ceratophyllum nemzetség fajainak molekuláris vizsgálata. Nukleáris és kloroplasz régiók szekvencia analízise. Szubsztitúciós modell tesztelés (MrModeltest), Bayes-analízis (MrBayes), Parszimonia, Maximum likelihood, Bootstrap (PAUP).
Populációgenetika:
Honos és invazív Solidago gigantea populációk mikroszatellit alapú vizsgálata. Faj specifikus mikroszatellit régiók tesztelése, vizsgálata, statisztikai értékelése. Ploidia szint meghatározása flow cytometriával.